BANEBOOKINGORGANISATIONMEDLEMSKAB

Forretningsorden

§ 1

Fodboldafdelingen ledes af et udvalg (”Fodboldudvalget”) bestående af:

 • Minimum 8 medlemmer, der i videst mulige omfang gerne skal repræsentere de forskellige afdelinger/interesser i HIK Fodbold

Fodboldudvalget konstituerer sig umiddelbart efter afholdes af årsmødet i Fodboldafdelingen med en næstformand, kasserer samt formand for de forskellige afdelinger og ad hoc udvalg.

Fodboldudvalget kan suppleres med yderligere repræsentanter fra HIK Fodbold. Disse har ikke stemmeret i udvalget.

Fodboldudvalgets formål er ud fra det af HIK’s hovedbestyrelse og generalforsamlingsgodkendte budget at sikre en ansvarlig drift af Fodboldafdelingen med henblik på over for HIK fodbolds medlemmer at udbrede og fremme glæden, fællesskabet, viljen og udviklingen ved at spille fodbold i HIK ud fra den til enhver tid gældende fodboldstrategi.

§ 2

Fodboldafdelingen opdeles for tiden i 6 afdelinger, nemlig:

 • Senior elite afdeling
 • Senior afdeling
 • Oldboys afdeling
 • Eliteafdeling
 • Breddeafdeling
 • Børneafdeling

§ 3

De under § 2 anførte afdelingsformænd disponerer vedrørende nedsættelse af underudvalg m.v. for de respektive afdelinger. Nedsættelse af de respektive underudvalg skal godkendes af Fodboldudvalget.

 

§ 4

De nævnte afdelinger tildeles hver deres budget efter vedtagelse heraf i Fodboldudvalget. I løbet af året kan disse budgetter dog justeres efter godkendelse af Fodbold udvalget, således at det sikres, at det samlede budget for Fodboldafdelingen ikke overskrides. Overholdelse af budgettet er således Fodboldudvalgets fælles ansvar.

§ 5

Formanden for Fodboldudvalget repræsenterer Fodboldafdelingen i HIK’s hovedbestyrelse. På årsmødet i Fodboldafdelingen vælges hvert andet år i lige år 1 medlem til sammen med fodboldformanden at repræsentere Fodboldafdelingen i HIK’s hovedbestyrelse. Valgperioden er for dette medlem 2 år, jfr. § 11, stk. 3 i Love for HIK. For at være opstillingsberettiget kræves minimum 12 måneders forudgående medlemskab af HIK Fodbold. Passivt medlemskab er tilstrækkeligt.

§ 6

Kandidater til Fodboldudvalget vælges på det ordinære fodbold årsmøde. Kandidater til Fodboldudvalget skal orientere Fodboldformanden om deres kandidatur senest to uger før årsmødets afholdelse for at være valgbar på Fodboldmødet. Valgbare til Fodboldudvalget er aktive og passive medlemmer af fodboldafdelingen. Formanden for Fodboldudvalget vælges for 1 år af gangen og de øvrige medlemmer vælges for 2 af gangen, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer.

§ 7

 Ordinært fodboldmøde afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Indkaldelse finder sted ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside mindst tre uger før mødet. Listen med kandidater offentliggøres seneste en uge før mødet.

§ 8

Ekstraordinært fodboldmøde vil være at afholde, såfremt skriftlig begæring herom over for fodboldformanden fremsættes af mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, men angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. Fodboldformanden er da pligtig til at indkalde til fodboldmøde til afholdelse senest 6 uger efter begæringen er fremsat.

§ 9

For at være stemmeberettiget på årsmødet skal man være fyldt 18 år samt være medlem i fodboldafdelingen være sig aktiv eller passiv for en forudgående periode på mindst 12 måneder, regnet fra årsmødets dato. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 10

Alle beslutninger og vedtagelser på det årlige ordinære fodboldmøde sker ved simpelt flertal.

§ 11

Dagsorden for det årlige ordinære fodboldmøde skal mindst indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Fodboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og Fodboldafdelingens økonomi og kommende budget
 3. Valg af medlemmer til Fodboldudvalget, herunder valg af fodboldformand. I lige år vælges ydermere et medlem af fodboldudvalget til at repræsentere Fodboldudvalget i HIK’s hovedbestyrelse.
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

Årsmødet kan ikke pålægge det valgte udvalg beslutninger, som måtte blive taget under punktet eventuelt.

§ 12

Der afholdes minimum 6 fodboldudvalgsmøder per år. Fodboldudvalget indkaldes per email af fodboldformanden eller to af udvalgets øvrige medlemmer med mindst 8 dages varsel. Beslutninger i Fodboldudvalget sker ved simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er fodboldformandens stemme afgørende. Efter hvert fodboldudvalgsmøde udarbejdes et referat over Fodboldudvalgets beslutninger, som senest på det efterfølgende fodboldudvalgsmøde underskrives eller tiltrædes per email af samtlige Fodboldudvalgets medlemmer.

Fodboldudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer af udvalget er til stede.

§ 13

Fodboldudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer af udvalget er til stede.

§ 14

Ethvert medlem af Fodboldudvalget har tavshedspligt med alle de oplysninger, som de modtager eller får kendskab til som medlem af Fodboldudvalget. Tilsvarende gælder alle de beslutninger, der vedtages i Fodboldudvalget.

§ 15

Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske med HIK’s hovedbestyrelses godkendelse.

§ 16

Ved underskrivelse af nærværende forretningsorden tiltrædes førnævnte ligesom det bekræftes, at medlemmet af Fodboldudvalget har fået udleveret Love for Hellerup Idræts Klub og bekræfter at ville efterleve disse.

Hellerup, den  1 /1  2020