Fodbold, Forside

Fodboldmøde 2017 – forslag til ændring af forretningsorden

I forbindelse med Fodboldmødet 19/1-17 foreslår fodboldudvalget visse ændringer til den gældende forretningsorden for HIK’s fodboldafdeling, som senest blev ændret på Fodboldmødet den 30. januar 2012.

Følgende ændringer foreslås (forslag til ændringer skrevet med fed):

FORRETNINGSORDEN FOR HIK’S FODBOLDAFDELING (ændres til: Vedtægter for HIK’s fodboldafdeling)

 

 1. Fodboldafdelingen opdeles i en
 2. Pige/dame-afdeling
 3. Herre-seniorafdeling
 4. Drenge-ungdomsafdeling

 

 1. Fodboldafdelingen ledes af et udvalg bestående af: (ændres til: Fodboldafdelingen ledes af et udvalg på 8 personer, hvor følgende poster skal besættes:)
 • En fodboldformand
 • En pige/dame-afdelingsformand
 • En herre-seniorafdelingsformand
 • En drenge –ungdomsformand
 • En pige/drenge breddeansvarlig
 • En pige/drenge talentansvarlig
 • (tilføjes: En pige/drenge-afdelingsansvarlig)

 

 1. Fodboldudvalget kan fordele arbejdsopgaverne imellem dettes enkelte medlemmer og træffer i øvrigt selv bestemmelse om udvalgets arbejde og formen herfor.

 

 1. De under punkt 1 anførte afdelingsformænd disponerer nedsættelse af underudvalg m.v. for de respektive afdelinger.

 

 1. De i punkt 1 anførte afdelinger tildeles eget budget efter vedtagelse heraf i det punkt 2 anførte udvalg.

 

 1. Fodboldformanden for det under pkt. 2 anførte udvalg repræsenterer fodboldafdelingen I HIK’s hovedbestyrelse.

 

 1. Formanden for det i pkt. 2 anførte udvalg bliver på det ordinære fodboldmøde valgt for ét år. De øvrige medlemmer af udvalget bliver på fodboldmødet valgt for en periode på 2 år, således at tre medlemmer er på valg på det første fodboldmøde og de to andre på det næstfølgende fodboldmøde og så fremdeles. (ændres til: … således at fire medlemmer er på valg på det første fodboldmøde og de tre andre på det næstfølgende fodboldmøde og så fremdeles.)

 

(på fodboldmødet 2012 er følgende på valg:

Fodboldformanden

Formanden for drengeafdelingen

Den talentansvarlige pige/drenge

Den breddeansvarlige pige/drenge (bliver valgt for første gang)

Hermed er “rotationspricippet for udvalget medlemmer blevet initialiseret) (ændres således at parentesen udgår)

 

 1. Ordinært fodboldmøde afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

 

 1. Årsmødet indkaldes af fodboldformanden med mindst 14 dages varsel.

 

 1. Ekstraordinært fodboldmøde vil være at afholde, såfremt skriftlige begæring herom over for fodboldformanden fremsættes af mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet. Fodboldformanden er da pligtig at indkalde til fodboldmøde til afholdelse senest 6 uger efter begæring er fremsat.

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling (’den ordinære generalforsamling’ erstattes af ’det ordinære fodboldmøde’), skal i deres fulde ordlyd være fremsendt til fodboldformanden senest 7 dage før mødets afholdelse.

 

 1. Alle restancefri medlemmer har adgang til mødet. Ethvert aktivt medlem af fodboldafdelingen og ethvert passivt medlem, der i mindst et år har været aktivt medlem af afdelingen, er stemmeberettiget fra medlemmets fyldte 18 år.

 

 1. Ungdomsmedlemmers indflydelse på fodboldafdelingens aktiviteter/organisering sker gennem afholdelse af 1 årligt møde for hver enkelt pige/drengealdersgruppe, samt et årligt fællesmøde for alle ungdommens aldersgrupper. Forældre til ungdomsmedlemmer har ret til at deltage i de nævnte møder. De i pkt. anførte drenge/pigeungdomsformænd indkalder til ungdomsmøderne med mindst 14 dages varsel formidlet via HIK’s officielle formidlingsorgan.

 

 1. Alle beslutninger/vedtagelser på fodboldmøderne sker ved simpelt flertal, dog kræver ændring af nærværende fodboldafdelings forretningsorden (’forretningsorden’ erstattes af ’vedtægter’), at mindst 2/3 af de på fodboldmødet fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

 1. Dagsorden for det ordinære fodboldmøde skal som minimum indeholde flg. pkt.:
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fodboldudvalgets beretning om aktiviteterne i fodboldafdelingen det forløbne år
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af fodboldudvalgets medlemmer
 • Fodboldformand
 • Valg af øvrige medlemmer, jf. pkt 7
 1. Eventuelt

 

Fodboldmødet kan ikke pålægge det valgte udvalg beslutninger, som måtte blive taget under punktet eventuelt.

 

 1. Kandidater til udvalget skal senest 7 dage før årsmødet fremsætte tilkendegivelse herom til Dagen efter fristens udløb offentliggøres kandidatlisten på HIK’s officielle formidlingsorgan, pt. HIK’s hjemmeside.

 

 1. Beslutninger i fodboldudvalget sker efter simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er fodboldformandens stemme afgørende.

 

 1. Fodboldudvalget indkaldes af fodboldformanden eller af 4 af udvalgets øvrige medlemmer med mindst 8 dages varsel.

 

 1. Fodboldudvalget er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer af udvalget er til stede.

 

 1. (NY: Fodboldafdelingen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Over Fodboldmødet, fodboldudvalgets forhandlinger og væsentlige beslutninger udfærdiges et referat i udvalgets forhandlingsprotokol. Protokollater underskrives af dirigenten og af samtlige medlemmer af udvalget, som har deltaget, alternativt godkendes elektronisk.)