Fodbold, Forside

Der indkaldes til fodboldmøde tirsdag. 22. januar 2019 kl. 19.30 i Maglegårdshallen.
Fodboldmødet er åbent for alle restancefri medlemmer, mens kun medlemmer over 18 år, der har
været medlem i mindst 1 år, har stemmeret. Dagsorden er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Udvalgets beretning
3. Valg af fodboldudvalgets medlemmer
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt

Ad punkt 3
Fodboldudvalget har ifølge vedtægterne op til 8 medlemmer og består aktuelt af: Lone Falsig –
Formand, Thomas Wex, Kim Meurs-Gerken, Claus Andreasen, Per Frimann, Søren Brøchner-
Mortensen, Stuart Wynn, Allan Hansen.
Formanden er på valg hvert år: Lone Falsig ønsker ikke at genopstille. Fodboldudvalget indstiller Kim
Meurs-Gerken til formandsposten.
Udvalgsmedlemmer på valg efter 2 år: Stuart Wynn, Per Frimann, Allan Hansen, Thomas Wex. Stuart
Wynn genopstiller ikke; øvrige er villige til genvalg.
(Ikke på valg: Søren Brøchner Mortensen, Claus Andreasen, Kim Meurs-Gerken)
Kandidaturer skal meddeles fodboldformand Lone Falsig senest 15. januar (lonefalsig@msn.com, 40
30 50 67).
Ad punkt 4
Forslag skal i deres fulde ordlyd være fodboldformand Lone Falsig i hænde senest 15. januar
(lonefalsig@msn.com).
Fodboldudvalget har følgende forslag: Der vælges fremover én formand hvert år og op til 7
udvalgsmedlemmer, der er på valg på skift hvert andet år. Fodboldudvalget konstituerer sig
efterfølgende og fordeler opgaver mellem sig. Således bortfalder valget på selve fodboldmødet af
medlemmer til specifikke poster (senior-, børne-, pige-, bredde-, talent-, ungdomsformand).
Dette punkt foreslås behandlet før punkt 3.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget