Forside, Generelt, Tennis

Mandag d. 8/10 mødtes ca. 75 tennis-medlemmer til et åbent dialogmøde med Tennisudvalget i HIKs restaurant. Formålet med mødet var en uformel dialog mellem tennismedlemmer og Tennisudvalget om forhold vedrørende HIK Tennis. Af invitationen fra Tennisudvalget fremgik det, at der på mødet ville være en kort præsentation af Tennisudvalget og af hvem, der gør og har ansvar for hvad samt en snak om ønsker til og visioner for HIK Tennis.

Nedenfor følger kort opsummering af de emner, der blev drøftet på mødet.

Inger Kroon bød velkommen og italesatte ansvarsfordelingen indenfor Tennisafdelingen, og herunder mandatet for Tennisudvalget i forhold til de underudvalg som er nedsat (Senior-Bredde, Senior-Elite, Veteran, Junior). Tennisudvalget er bestyrelsen for Tennisafdelingen, og her træffes i dag alle beslutninger med økonomiske implikationer for tennisklubben, og Tennis-udvalget forestår ydermere alle ansættelsesrelaterede beslutninger. De nedsatte underudvalg er repræsentanter for spiller-grupperne i HIK-Tennis og deres primære rolle er at understøtte medlemmernes interesser ved at gennemføre events af tennismæssig og/eller social karakter. Alle sports-relaterede beslutninger, interaktion med DTF omkring ranglister og holdsætning, samt planlægning af træningsprogrammer til alle klubbens spillere er forankret hos tennistrænerne.

Inger Kroon fremlagde endvidere organisationsdiagram for tennisafdelingen, som tidligere var meldt ud på hjemmesiden.

Der blev rejst en række kritiske spørgsmål til, og efterspurgt en større grad af transparens omkring, de økonomiske dispositioner som Tennisudvalget foretager. Med henvisning til forretningsordenen blev der forespurgt til størrelsen af de enkelte underafdelingers budget. Inger Kroon forklarede, at underafdelingernes budgetter var konsoliderede hos Tennisudvalget, samt at de enkelte underafdelinger ikke disponerede frit i forhold til et budget, da størstedelen udgør faste omkostninger såsom trænerløn samt leje af tennisbaner. Tennisudvalget er budgetansvarlige i forhold til den økonomiske ramme som udstikkes til HIK-Tennis af den samlede HIK-bestyrelse, og som formand for Tennis-afdelingen er hun direkte ansvarlig. Konkret blev det foreslået, at Tennisudvalget i god tid forud for det årlige Tennismøde fremlagde et budget for året, fordelt på de individuelle underudvalg, så at alle kunne forstå fordelingen af indtægter og udgifter, fremfor at denne information alene blev vist på selve mødet.

Fra en lang række af medlemmer, og forældre til juniormedlemmer, blev der rejst kritik af den betydelige mangel på fastansatte trænere til ungdomsspillerne, og den manglende kontinuitet i træningen, og der blev forespurgt hvornår ledelsen ville ansætte nye trænerkræfter.

Inger Kroon fortalte, at der fremadrettet, som optegnet i det seneste organisationsdiagram, vil blive ansat en chef for juniortræningen. Denne post har som en midlertidig løsning siden foråret frem været varetaget af Steen Dannisgaard, og ud fra det arbejde og de anbefalinger som Steen har fremlagt, ville der nu blive igangsat en ansættelse af en chef for juniortræningen. Frem til posten er besat, er Søren Smedegaard konstitueret som daglig ansvarlig for trænere i HIK.

Den selvvalgte nedlæggelse af junior-udvalget blev også berørt på mødet, og herunder hvem som varetog ungdomsspillernes interesser i Tennisudvalget for nærværende. Inger Kroon forklarede, at der frem til næste Tennisårsmøde i januar ikke ville være en medlemsvalgt repræsentant, men at hun havde opfordret til at alle, som havde interesse i at støtte op om ungdomsspillerne, til f.eks. afholdelse af events og arrangementer, kunne henvende sig til hende.

Nutidigheden af HIK’s forretningsorden blev også diskuteret, og herunder, at der er behov for at tilsikre, at HIK opererer med moderne vedtægter mv., ledelsesmodel og transparenskrav. Den nye organisation tilsikrer, at ansvaret for alle driftsbeslutninger fremover forankres hos den daglige ledelse, og Tennisudvalget skal alene varetage funktionen som bestyrelse for Tennisafdelingen, uden at være involveret i den daglige drift. Der skal sikres arbejdsro og –plads til at sikre, at HIK-Tennis fortsat vil være en af Danmarks bedste og største tennisklubber.

Afslutningsvist blev Tennisudvalget både kritiseret og rost for at indlede den åbne dialog med medlemmerne. Der blev udtrykt bekymring for, at møderne ikke ville føre til noget, og Tennisudvalget blev opfordret til at afholde endnu et dialogmøde forud for det næste årsmøde i Tennisafdelingen, så de konkrete ideer og ændringer i organisationen der blev arbejdet med, kunne debatteres af medlemmerne udenfor en formel agenda og tilhørende tidspres.